تولید کننده انواع کودهای ارگانیک گوگرد مایع آهن آلی مکس برمیستون گوگرد آلی اکتیول برمیستون

انقلابی سبز در صنعت کشاورزی

در سال چقدر محصول برداشت می کنید؟

پارس گوگرد مایع کیمیا

در کنار پیشرفت تجهیزات و ادوات کشاورزی در دنیای امروز لازم بود که در بحث میزان برداشت محصول نیز تغییری شگرف ایجاد شود.

ما این تغییر را ایجاد کردیم

پارس گوگرد مایع کیمیا