گوگرد مایع آلی شهنازی که در شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا تولید می گردد ، عنصري است ضد عفوني كننده كه بعنوان قارچ كش استفاده ميشود.

مصرف این كود گوگرد مايع آلی در آبياري ، كنترل كننده قارچهاي خاكزي است

و استفاده از آن در محلولپاشی سبب از بین برنده قارچها ، آفات ، کنه ها ، سیاهکها ، سفیدکها ، زنگهای زرد ساقه و برگ محصولات کشاورزی می گردد.


-گوگرد مایع آلی شهنازی :

قارچ كش غير سيستميك – سم تماسي و حفاظتي – با خاصيت قارچ كشي بالاست

 

-گوگرد مایع آلی شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا:

بعنوان اصلاح كننده در خاكهاي قليايي استفاده ميشود.

باتوجه به اينكه اكثر خاكهاي ايران قليايي است مصرف كود این گوگرد مايع با آب آبياري ميتواند نقش بسزايي در پايين آوردن اسيديته خاكهاي قليايي داشته باشد.

– مصرف كود گوگرد مايع آلی نسبت به گوگرد پودري گرد و غبار ايجاد نميكند و باعث آزار مصرف كننده نميشود.

— مصرف این كود گوگرد مايع نسبت به گوگرد پودري ، سطح زير كشت بيشتري را پوشش ميدهد.

– كود گوگرد مايع ارگانیک به دليل عدم ايجاد گرد و غبار در تماس با مصرف كننده و همچنین بخاطر غیر شیمیایی بودن

هیچ نوع ، سميتی براي مصرف كننده ندارد.

-ميزان مصرف كود گوگرد مايع آلی با توجه به ذرات يكنواخت و توزيع بهتر نسبت به گوگرد پودري بسیار پايين تر است و از نظر اقتصادي صرفه بيشتري دارد.

كاربرد – انبارداري – حمل و نقل كود گوگرد مايع آلی نسبت به گوگرد پودري آسان و راحت تر است.

– كود گوگرد مايع ارگانیک این شرکت، بواسطه داشتن خاصيت چسبندگي و پخش شوندگي در سطح برگها و ساقه هاي درختان

از خاصيت ماندگاري و تاثير گذاري بالاتري نسبت به انواع پودري برخوردار است.

-نگهداري كود گوگرد مايع ارگانیک بواسطه محلوليت آن آسانتر است.

– این كود گوگرد مايع بصورت يونهاي محلول در عمق توسعه ريشه محصولات كشت شده همراه با آب ابياري قرار ميگيرد و بسرعت از طريق ريشه گياه جذب ميگردد.

– گوگرد پودري در اعماق كم با ادوات موجود با خاك مخلوط ميگردد تا پس از اكسيده شدن قابل جذب گياهان گردند ولي

كود گوگرد مايع ارگانیک شهنازی همراه باآب آبياري در عمق زیاد در اختيار ريشه درختان قرار ميگيرد.

 

سوسپانسیون گوگرد و گوگرد مایع شیمیایی :

۱ – ناپايداراست

۲ – رسوب بر جاي ميگذارد

۳ – ماندگاري در خاك زياد است

۴ – جذب آن از ريشه گياه كم است

۵ – گياه سوزي ايجاد ميكند.

 

– كود گوگرد مايع آلی شهنازی ، تولید شده در شرکت پارس گوگرد مایع کیمیا :

۱ – پايدار است

۲ – رسوب بر جاي نميگذارد

۳ – با آبياري به راحتي از ريشه گياه جذب ميشود

۴ – در محلولپاشی قابلیت مصرف دارد

۵ – اگر این کود را حتی بصورت خاص هم برروی گیاه و یا پای درخت استفاده نمایید ، به دلیل ارگانیک بودن ، به هیچ وجه سبب نکروز ، کلروز و سوزندگی نخواهد شد.

۶- اسيديته خاكهاي قليايي را تنظيم ميكند

۷ -در كوتاه مدت و نهایتا ظرف مدت ۲روز الی ۷ روز اثرات مصرف كود کاملا محسوس است.